Formularz zwrotu

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Okres na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w
fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Trikoo Concept Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób
dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności
do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej
Proszę odesłać lub przekazać nam towary lub, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od
niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu
14 dni. Koszt zwrotu towaru ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo także za jakiekolwiek
zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
• Adresat: Trikoo Concept Sp. z o.o. ul. BACHA 31, 02-743 Warszawa, lok 10
info.trikoo@gmail.com
• Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących towarów/o świadczenie następującej usługi*
• Data zamówienia/odbioru*
• Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
• Adres konsumenta(-ów)
• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
• Data
*Niepotrzebne skreślić